बंद करे

स्कूलों

सरकारी प्राथमिक स्कूल तिरुर

तिरुर

सरकारी प्राथमिक स्कूल तुसनाबाद

तुसनाबाद

सरकारी प्राथमिक स्कूल नयाशहर

नयाशहर

सरकारी प्राथमिक स्कूल नानजप्पा नगर

नानजप्पा नगर

सरकारी प्राथमिक स्कूल नायागांव

नायागांव

सरकारी प्राथमिक स्कूल नील द्वीप-4

नील द्वीप-4

सरकारी प्राथमिक स्कूल पोर्ट मोउट

पोर्ट मोउट

सरकारी प्राथमिक स्कूल बदमाश पहाड़

बदमाश पहाड़

सरकारी प्राथमिक स्कूल बम्बो नल्लाह

बम्बो नल्लाह

सरकारी प्राथमिक स्कूल बिम्ब्लिटन

बिम्ब्लिटन